23-01-2020
 
Update : 17/10/05

FİZİK BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

    Biri yabancı uyruklu misafir öğretim üyesi ve biride sözleşmeli öğretim üyesi olmak üzere 7 profesör, 5 doçent, 5 yardımcı doçent ve 4 tanesi Yüksek Öğretim Kanunun 35. maddesi gereği başka üniversitelerde görevli toplam 20 adet araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşan geniş akademik kadrosuyla, 226 öğrencisi ile I. Öğretim ve 145 öğrencisi ile II. Öğretim lisans programları yanında 22 öğrencisi ile yüksek lisans ve 22 öğrencisi ile doktora lisansüstü programlarını başarıyla yürüten Fizik Bölümü’nde, Astrofizik ve Uzay Bilimleri alanlarındaki çalışmalar ağırlıklı olmakla birlikte, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarına giren konularda araştırmalar ve eğitim yapılmaktadır.

    Toplam 226 lisans ve 44 lisansüstü öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veren Fizik Bölümü’nde; Mekanik, Elektrik-Manyetizma, Elektronik, Optik ve Modern Fizik olmak üzere 5 adet eğitim laboratuarı ve Uzaktan Algılama, Astrofizik olmak üzere 2 adet araştırma laboratuarı çalışır durumda bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeydeki bu laboratuarların çağın gereklerine en iyi şekilde cevap verebilecek düzeyde araç-gereç ve teknik malzemeler ile donatılması ve zenginleştirilmesi çabaları yanında Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği laboratuarlarının da kurulması ve donatılması çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca, fizik bölümü tarafından üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine de güz ve bahar yarı yıllarında Genel Fizik dersleri ile bu derslerin laboratuar çalışmaları hizmetlerini de olanaklar ölçüsünde vermektedir. Adı geçen konulardaki eğitim laboratuarları, öğrenciler için başlangıç ve orta düzeyde tanışıklık sağlamaktadır.

    Hem eğitim ve hem de araştırma laboratuarı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Ulupınar Gözlemevi, sahip olduğu 3 adet araştırma sınıfı optik teleskoplarla, gerek bölümde ve gerekse üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine bölüm dışı seçmeli dersler çerçevesinde verilen lisans düzeyindeki derslerin uygulamalarına ve lisansüstü düzeyde yönetilen tez ve araştırma çalışmalarına en önemli desteği vermektedir. Bu çalışmalar yanında; matematiksel fizik, nükleer fizik, atom ve molekül fiziği, görelilik ve optoelektronik diğer önemli araştırma ve çalışma alanları arasındadır. İnterdisipliner çalışmaların desteklenmesi çabalarından olarak, Mühendislik (Bilgisayar, Yer Bilimleri ile ilgili bölümler), Ziraat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin diğer bölümleri ortaklığında ÇOMÜ Uzaktan Algılama Merkezi ve Arkeoloji ve Yerbilimleri ortaklığında da Arkeometri ve Tarihlendirme Laboratuarı belirtilebilir.

    Bilindiği gibi, Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM)’ne bağlı Ulupınar Gözlemevi’mizde gerçekleştirilen gözlemlerle öğrenci tez çalışmaları yürütülmekte, eleman yetiştirilmekte, bilimsel yayınlar yapılmakta ve yaz aylarında yapılan halk günleri ile gökyüzü ve  gök olayları halka ve öğrencilere tanıtılmaktadır. Böylece, çağın gerektirdiği bilgi ve deneyimlerle donanmış gelişmelere açık çağdaş, uzman ve teknik elemanlar yetiştirilmiş olmaktadır.

    Merkez 2004 akademik yılında 5 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 9 bilimsel toplantının düzenlenmesini gerçekleştirmiş veya bilimsel organizasyonuna katkıda bulunmuştur. Merkez üyeleri bu toplantılarda; 6 tanesi çağrılı 17 tebliğ sunmuştur. Bu dönemde ayrıca atıf indekslerine giren dergilerde 12 makale yayınlanmıştır. Yürütülmekte olan 20 tez çalışmasından 11 tanesi bu dönemde tamamlanmıştır.

    Ayrıca, bölümümüz öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Ayşegül YILMAZ sunduğu "Plazma İtki motorlarının geliştirilmesi” başlıklı proje çalışması ile TUBİTAK tarafından verilen Akademik Kariyer Geliştirme ödülüne layık görülmüştür.

    Bölümümüz öğretim üye ve elemanlar tarafından yürütülen ve aşağıda ayrıntıları ile sunulan ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü akademik çalışmalar Çizelge-1’de özetlenmiştir:

 

 Yayınlar

 Bildiriler

 Projeler

Toplantı, Konferans ve Çalıştay

Ulusal

Ulus.arası

Ulusal

Ulus.arası

COMÜ

TUBİTAK

DPT

Ulus.arası

Ulusal

Ulus.arası

 

---

31

10

7

8

5

---

4

7

4

ÖÜB

---

1,94

0,63

0,44

0,50

0,31

---

0,25

0,44

0,25

Çizelge-1: 2004 akademik yılı Fizik Bölümü faaliyet çizelgesi
ÖÜB : Öğretim Üyesi Başına

    Toplam 16 öğretim üyesine sahip fizik bölümünde 2004 akademik yılı için öğretim üyesi başına ortalama yayın sayısı yaklaşık olarak 2 civarındadır (baskıda bekleyen yayınlar dahil edilmemiştir). Ulusal ve uluslararası bildirilerde bu oran, sırasıyla 0,63 ve 0,44 ’tür. Bu bilimsel ve akademik faaliyetler yanında bölümümüz tarafından üniversitemizin çeşitli birim ve bölümlerine güz yarıyılında 29 ders ve bahar yarı yılında 22 ders olmak üzere toplam 51 ders verilmektedir.

 
Terzioğlu Campus , Çanakkale, TURKEY, 17100
Information: Tel : (286) 2180018 (1815/1849)
  Fax: (286) 2180533
e-mail: fizik@comu.edu.tr
Comments: Levent ÖZÇAĞ